เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 

   โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัข ปี2566[วันที่ 2023-05-23][ผู้อ่าน 4]
 
  ปลูกต้นไม้ “ต้นทองอุไร” เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา...[วันที่ 2023-05-22][ผู้อ่าน 11]
 
  ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำป...[วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 4]
 
  ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 [วันที่ 2023-04-18][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 5 ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 12]
 
  โครงการฝึกอบรมอปพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 8]
 
  กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 10]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ค...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 7]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ครั้งที่ 2[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 2]
 
  แจ้งเบาะแสยาเสพติด “แผนยุทธการประจักษ์ชัย” การกวาด...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปี 2...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 13]
 

หน้า 1|2