เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

 

  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ สัปดาห์ที่ 5 ประจำปีงบปร...[วันที่ 2023-04-05][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการฝึกอบรมอปพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [วันที่ 2023-03-16][ผู้อ่าน 15]
 
  กิจกรรมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...[วันที่ 2023-03-09][ผู้อ่าน 18]
 
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด สมัยสามัญ สมัยแรก ค...[วันที่ 2023-02-27][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ครั้งที่ 2[วันที่ 2023-02-24][ผู้อ่าน 8]
 
  แจ้งเบาะแสยาเสพติด “แผนยุทธการประจักษ์ชัย” การกวาด...[วันที่ 2022-12-16][ผู้อ่าน 58]
 
  กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 20]
 
  โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ประจำปี 2...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 18]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโนนสะอาด[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 18]
 
  กิจกรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2565[วันที่ 2022-09-30][ผู้อ่าน 13]
 
  กิจกรรมแอโรบิค[วันที่ 2022-08-04][ผู้อ่าน 12]
 

|1หน้า 2|3