เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 [ 2 ต.ค. 2564 ]34
2 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 ต.ค. 2564 ]33
3 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 [ 2 ต.ค. 2564 ]33
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 [ 2 ต.ค. 2564 ]32
5 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ 2 ต.ค. 2564 ]31
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 2 ต.ค. 2564 ]30
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543 [ 2 ต.ค. 2564 ]31
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 2 ต.ค. 2564 ]33
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 2 ต.ค. 2564 ]34
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 [ 2 ต.ค. 2564 ]35
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 [ 2 ต.ค. 2564 ]34
12 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่5) พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2564 ]31
13 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่14) พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2564 ]33
14 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2564 ]31
15 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 [ 2 ต.ค. 2564 ]32
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2564 ]34
17 ระเบียบ คกก.การเลือกตั้ง (2563) [ 2 ต.ค. 2564 ]30
18 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธ.ค. 63) [ 2 ต.ค. 2564 ]39
19 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์ [ 2 ต.ค. 2564 ]34
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น [ 2 ต.ค. 2564 ]34
 
หน้า 1|2|3