เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด


ผังเมืองเป็นระเบียบ เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง

 ส่งผลถึงสุขภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาก้าวไกล