เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางบัวทอง พรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.042-392688นางสาวศิริวรรณ ชัยพิมพ์
นางสาวสุรางคนา โมลีย์
นางสาวสุรีรัตน์  ปัดทุม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
บุคลากรสนับสนุนการสอน
โทร.042-392688 โทร. 042-392688
โทร.042-392688