เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีพื้นที่ 4.70 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบผสมกับลูกคลื่นลาดชันเล็กน้อย ตอนกลางมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 200-300 เมตร ในเขตพื้นที่ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยซึ่งมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีอ่างเก็บน้ำหนองโสกรังซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาล เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของชาวเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ตลอดปี ทั้งการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร การทำน้ำประปา โดยอ่างเก็บน้ำหนองโสกรังสามารถกักเก็บน้ำได้ 590,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลโนนะอาดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโพธิ์ศรีสำราญ ซึ่งประชาชนได้เข้าใช้พื้นที่เพื่อทำประโยชน์ในการประกอบอาชีพ ทำนา ปลูกอ้อย
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอกุมภวาปีและอำเภอหนองแสง

ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอศรีธาตุ

ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอหนองแสง

ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเขาสวนกวาง

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

เทศบาลตำบลโนนสะอาด ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเมืองร้อน ซึ่งสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู ดังนี้
1.ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - เดือน เมษายน

2.ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - เดือน ตุลาคม

3.ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - เดือน มกราคม

1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและหินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ำไม่อุ้มน้ำ

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

เทศบาลตำบลโนนสะอาดตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด โดยมีพื้นที่ 4.70 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน ซึ่งแยกเป็นชุมชนทั้งสิ้น 8 ชุมชน