เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี :www.nonsaat.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหารนางวิชญ์สุภา ภูมิภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
โทร:061-928-9966นางศกุนตลา โคตรบรรเทา

นายสถาพร งามศิริสมสกุล
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
โทร:087-863-9996

โทร:089-419-4430


นายบุญทัน  สมศรีษา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
โทร:094-286-9621

นางภัทราภรณ์ เก่าพิลาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
โทร:084-686-0196