วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2567
ซื้อแผงกั้นจราจรแบบไม่มีล้อ ขนาด 1.50 เมตร สูง 1.20 เมตร กว้าง 0.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อกระเป๋า,วัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) ทะเบียน นข 9650 อุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อโครงการฝึกอบรมอาชีพในชุมชนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง