กองการศึกษา- บุคลากรกองการศึกษา

นางสายชล โนวฤทธิ์

รก.ผอ.กองการศึกษา

นาง อุบล จังพล

ครู อันดับ คศ. 1

นาง จิราภัสรณ์ พุทธิสิม

ครู อันดับ คศ. 1

นางสาว อัญญรัตน์ บุญพา

ครู อันดับ คศ. 1

นาง มยุรา ค่าม่วง

ครู อันดับ คศ. 1

นาง บัวเครือ แสวงผล

ครู อันดับ คศ. 1

นาง ณัชชา รินทร์วงค์

ครู อันดับ คศ. 1

นาง ศิริรัตน์ ปาสะนัม

ครู อันดับ คศ. 1

นางสาว สุภาภรณ์ ตาลโยธา

ครูผู้ช่วย

นางสาว สุนิสา แช่ตั้ง

ครูผู้ช่วย

นางสาว อัญชนา เหล่าแสนคำ

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาว สุรีรัตน์ ปัดทุม

บุคลากรสนับสนุนการสอน

นาง กันยาวีร์ พิสุทธิพงศื

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาว อภัสรา ปัดทุม

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาว ณปภา นาร่อง

ผู้ดูแลเด็ก

นาง หนูเพียร รินทร์วงค์

พนักงานจ้าง

นาย มิตรชัย ชุมพล

พนักงานจ้าง

นาย แสงจันทร์ อุรัญ

นักการภารโรงเทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่