สำนักปลัด- บุคลากรสำนักปลัด

น.ส.ขวัญเรือน กาพย์ไกรแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายทรงเดช นามบุญมี

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

น.ส.พันสิณา เหล่าโพธิ์

เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นางจารุณี ดวงจำปา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุริยา นารินนท์

พนักงานจ้างทั่วไป(งานป้องกัน)

นายเจษฎากร วานิชชัง

ผู้ช่วยช่างโยธา(ช่วยราชการสำนักปลัด)เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่