กฎหมายที่เกี่ยวข้อง- ข้อมูลทั่วไปกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 คลิก 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
คลิก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560


พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติบำเหน็๗บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติโรคพิษสนัขบ้า พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557


บัญญัติราชการทาปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2557

พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

ราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2557

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่