คณะผู้บริหาร- ข้อมูลทั่วไปคณะผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโนนสะอาดนาย สายัณห์  รัตนวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
 
                                                                                                                 
นาย อภิชาติ  ฐาปนาพงษ์                                                                                                  นาง ยุรี  แสงไพศาล
           รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด                                                                              รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
 

          นาย นิคม  ปลัดศรีช่วย
   เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด
  
  นายคำเบ้า รินทร์วงษ์
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด

                                                                               
 


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่