หัวหน้าส่วนราชการ- ข้อมูลทั่วไปหัวหน้าส่วนราชการ

 

หัวหน้าส่วนราชการ
เทศบาลตำบลโนนสะอาดนายนรชัย บุตรศรีชา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด
 เบอร์โทรศัพท์ 089-2797332


 
                                        
        นางสาวขวัญเรือน กาพย์ไกรแก้ว                     นางนัทธมน ชำนิยันต์                           นางสาวแวววิเชียร จรัสแสงทอง
           หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                             ผู้อำนวยการกองคลัง                        ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
           เบอร์โทรศัพท์ 085-0109629                      เบอร์โทรศัพท์ 062-12134209                    เบอร์โทรศัพท์082-1208552

                                    
              นางณิชกมล วานิชชัง                                นางสาวแวววิเชียร จรัสแสงทอง                    นายอภิชาติ   สุมาตรา
      ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน                 ผู้อำนวยการกองช่าง
          เบอร์โทรศัพท์ 063-6293591                  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา      เบอร์โทรศัพท์ 089-8411566
                                                                             เบอร์โทรศัพท์ 082-1208552                                              
          นายทรงเดช  นามบุญมี
    หัวหน้าฝ่ายธุรการ รักษาราชการแทน
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          เบอร์โทรศัพท์  0935230250      


เทศบาลโนนสะอาด

เทศบาลโนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 042 - 392-700 / 042 - 392-688

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่