ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส- ข้อมูลทั่วไปITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2563
1. โครงสร้างหน่วยงาน 
    1.
โครงสร้างเทศบาล 
      2.
โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลโนนสะอาด

2. ข้อมูลผู้บริหาร คลิกที่นี่
3. อำนาจหน้าที่ คลิกที่นี่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิกที่นี่
5. ข้อมูลการติดต่อ แผนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด คลิกที่นี่
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
7. ข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่
8. Q & A  คลิกที่นี่
9. Socail Network คลิกที่นี่
10. แผนดำเนินการประจำปี คลิกที่นี่
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คลิกที่นี่ 
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
       1.
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
       2.
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
       3.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
       1
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
       2.คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
       
3.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ คลิกที่นี่
16. รายงานผลการพึงพอใจในการให้บริการ คลิกที่นี่ 
17. E - Sevice 
คลิกที่นี่
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
19. รายงานการติดตามใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
คลิกที่นี่
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิกที่นี่
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
คลิกที่นี่
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ คลิกที่นี่
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน คลิกที่นี่
24. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิกที่นี่
25. นโยบาลการบริหารทรัพยกรบุคคล คลิกที่นี่
26. การดำเนินการตามนโยบาลการบริหารทรัพยกรบุคคล  
      1.
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสะอาด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 
        2.
แผนอัตรากำลัง3ปี  
        3.
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) 
        4.
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           5.เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงกาารปฏิบัติราชการ
            6.การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บรหาร
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล  คลิกที่นี่
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี  คลิกที่นี่ 
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
      1.
แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
      2.
แนวทาง / ขั้นตอนการดำเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต คลิกที่นี่
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่ 
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น คลิกที่นี่
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คลิกที่นี่
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คลิกที่นี่
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต คลิกที่นี่
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
คลิกที่นี่ 
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
      1.
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
       2.
ประกาศใช้ คลิกเลย
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน คลิกที่นี่
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิกที่นี่
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
     
1.โยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
     2.
หลักเกณฑ์มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน พ.ศ 2563 
     3.
หลักเกณฑ์มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนร่วม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจกรณีเกิดการทุจริตปละประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 
    4.
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
    5.
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2563
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน คลิกที่นี่


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่