ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ- ข้อมูลทั่วไประบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ

 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ข้อมูลด้าน Competency  ของทุกตำแหน่ง 

ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน


แบบประเมินพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

แบบบรรยายลักษณะงาน


ข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน


รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลโครงการดำเนินงาน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่