พนักงานเทศบาล- ข้อมูลทั่วไปพนักงานเทศบาล

 

โครงสร้างอัตรากำลังพนักงานเทศบาลนายนรชัย  บุตรศรีชา
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

นางชกร  บุญทองอ่อน
รองปลัดเทศบาลตำบลโนนสะอาด

 
                                                สำนักปลัด                                   กองสวัสดิการสังคม                                         กองช่าง          
                                                                                                                                                                                          
                                             น.ส.ขวัญเรือน  กาพย์ไกรแก้ว                                                       นางณิชกมล วานิชชัง                                                                        นายอภิชาติ  สุมาตรา
                                                    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                                                      ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม                                                        ผู้อำนวยการกองช่าง


                                                                   
          นายทรงเดช  นามบุญมี                                           น.ส.พันสิณา  เหล่าโพธิ์
             หัวหน้าฝ่ายธุรการ                                            เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน       กองสาธารณสุขฯ                  กองการศึกษา                       กองคลัง                     กองวิชาการและแผนงาน
                                                                                                  
       
น.ส.วันเฉลิม  วิเศษศิริ                                            นางสายชล  โนวฤทธิ์                                       นางนัทธมน ชำนิยันต์                                         น.ส.แวววิเชียร  จรัสแสงทอง

          รก.ผอ.กองสาธารณสุข                                            รก.ผอ.กองการศึกษา                                       ผู้อำนวยการกองคลัง                                 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                นางอภิสรา วงคำจันทร์                                        นายสรศักดิ์ โกจารศรี
                                                                                                                                                                                             เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน                                หัวหน้าฝ่ายแผนงานฯ
 

 


เทศบาลตำบลโนนสะอาด

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่