สมาชิกสภาเทศบาล- ข้อมูลทั่วไปสมาชิกสภาเทศบาล

 

ฝ่ายนิติบัญัติ/สภาเทศบาลโนนสะอาด


นายสมจิตร  วัดเวียงคำ
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาดนายสุภาพ บุษราคัม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 1

 
                                                                                                                                                     
      นายทอง  จันทรสอน                                นายชัยรัตน์  งามศิริสมกุล                            นายประมวล  วงศ์ภูดร                         นายมารุต  อ่านพาณิชย์                     นายโรจน์ศักดิ์   อุดมพานิชย์
  สมาชิกสภาเทศบาล                                   สมาชิกสภาเทศบาล                                    สมาชิกสภาเทศบาล                             สมาชิกสภาเทศบาล                             สมาชิกสภาเทศบาล 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด เขต 2
 
                                                                                                                                                            
    นายสว่าง  เทียบชัย                                  นายสรชน  โพธิ์สิม                                    นางมยุรภรณ์  อนุรักษ์                              นายสมเด็จ  ดวงจันคำ                             นายเสนีย์  โคตรบรรเทา
    สมาชิกสภาเทศบาล                                 สมาชิกสภาเทศบาล                                    สมาชิกสภาเทศบาล                                 สมาชิกสภาเทศบาล                                สมาชิกสภาเทศบาล 


 
 

 


d?rri

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่