ประวัติ และ ความเป็นมาของเทศบาล- ข้อมูลทั่วไปประวัติ และ ความเป็นมาของเทศบาล

 

ประวัติของเทศบาลตำบลโนนสะอาด
              เทศบาลตำบลโนนสะอาด  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542  โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลโนนสะอาดเป็นเทศบาลตำบลโนนสะอาด  เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2542 สำนักงานที่ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 2 ถนนศรัทธาธรรม ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานีไปตามเส้นทาง ถนนอุดรธานี-ขอนแก่น เป็นระยะทาง  53 กิโลเมตร
              ขนาดและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
              เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีพื้นที่ 4.70 ตารางกิโลเมตร  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบผสมกับลูกคลื่นลาดชันเล็กน้อย ตอนกลางมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 200– 300 เมตร ในเขตพื้นที่ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่าน มีเพียงลำห้วยซึ่งมีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลโนนสะอาดยังมีอ่างเก็บน้ำหนองโสกรังซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเทศบาล เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวเทศบาลตำบลโนนสะอาดได้ตลอดปี ทั้งการใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร การทำน้ำประปา โดยอ่างเก็บน้ำหนองโสกรังสามารถกักเก็บน้ำได้ 590,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี พื้นที่ส่วนใหญ่ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโพธิ์ศรีสำราญ ซึ่งประชาชนได้เข้าใช้พื้นที่เพื่อทำประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  ทำนา  ปลูกอ้อย  ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและหินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ำไม่อุ้มน้ำ 
              ทิศเหนือ      ติดกับ   อำเภอกุมภวาปีและอำเภอหนองแสง
              ทิศตะวันออก ติดกับ   อำเภอศรีธาตุ
              ทิศตะวันตก  ติดกับ   อำเภอหนองแสง
              ทิศใต้         ติดกับ   อำเภอเขาสวนกวาง
              ลักษณะภูมิอากาศ  เทศบาลตำบลโนนสะอาด  ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจึงมีลักษณะภูมิอากาศแบบเมืองร้อน  ซึ่งสามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็น  3  ฤดู  ดังนี้
              1. ฤดูร้อน    เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน
              2. ฤดูฝน     เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม
              3. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม
              เขตการปกครอง  เทศบาลตำบลโนนสะอาดตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด โดยมีพื้นที่ 4.70 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุม  5  หมู่บ้าน  ซึ่งแยกเป็นชุมชนทั้งสิ้น  8  ชุมชน  ดังตารางที่  3

ความเป็นมาของเทศบาล
              ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ทรงด้าเนินการจัดระบบปกครองท้องถิ่นต่อเนื่องโดยทรงจัดให้มีการปกครองตนเองแนนเทศบาลขึ้นในบริเวณวังพญาไทเมื่อปีพ. 2461 โดยโปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่าพุสตธานี” ซึ่งเป็นรูปแบบทดลองการปกครองท้องกันต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงจัดตั้งคณะกรรมการจัดการประชาภิบาล (AMunicipality) ขึ้นในปีพ. ศ. 2470 ซึ่งทำหน้าที่ศึกษาดูงานกิจการสุขาบาลพมหวเมืองต่าง ๆ ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อทำรายงานประกอบการพิจารณาจัดตั้งการประชาภิบาลหรือเทศบาลจนกระทั่งปีพ. ศ. 2476 ได้มีการตราพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 2476 ขึ้นซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารตนเองของเทศบาลต่อมาในปีพ. ศ. 2478 ได้มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพ. ศ. 2476 โดยการยกฐานะสุขาภิบาลที่มีอยู่เต็ม 35 แห่งขึ้นเป็นเทศบาลและได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวอยู่เป็นระยะเช่นในปีพ. ศ. 2481 และพ. ศ. 2496 ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาลพ. ศ. 2496 ขึ้นแทนกฎหมายเดิมทั้งหมดและได้มีการแก้ไขหลายครั้งครั้งที่สำคัญคือการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ. ร. บ.) เทศบาลพ. ศ. 2556 โดยพ. ร. บ. เทศบาล (ฉบับที่ 10) พ. ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ. ศ. 2540 แตะปรับปรุงแก้ไขพ. ร. บ. เทศบาลพ. ศ. 2496 (ฉบับที่ 11) พ. ศ. 2543 มีหลักการที่สำคัญคือการแก้ใขโครงสร้างเทศบาลให้ประกอบด้วยสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลพ. ร. บ. เทศบาลพ. ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ. ศ. 2516 ได้กำหนดให้องค์กรเทศบาลประกอบด้วยสภาเทศบาลกับนายกเทศมนตรีเท่านั้นซึ่งนายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสนาาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ. ศ. 2545 จนถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2554) และในปัจจุบันพ. ร. บ. เทศบาลพ. ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13)พ. ศ. 2552


 


d?rri

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่