เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์ - ดาวน์โหลด/บริการประชาชน

  

ดาวน์โหลดไฟล์หมวด  :: เอกสารวิชาการ

 เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณารณรงค์

Sevgili: ?lgilenen ki?i
Konu: "Yumurtal?k F?s?lt?s?" adl? film reklam kampanyas?n?n yay?nlanmas? Yumurtal?k kanseri sessiz bir tehdittir. Birini anlatmay? sevdi?ini biliyorum
Chulabhorn Hastanesi Thai Jinekolojik Kanser Derne?i ile birlikte Yumurtal?k kanseri hakk?nda sa?l?k bilgisini art?rmak için "Yumurtal?k F?s?lt?s?" kavram? alt?nda bir kampanya düzenleyin Yumurtal?k kanseri sessiz bir tehdittir. Her y?l iç muayeneye dikkat etmeli "Yumurtal?k F?s?lt?s?" adl? kampanya filmi dizisi olu?turarak bu filmi bu ba?lant?dan takip edebilirsiniz. https://www.youtube.com/playlist?list=PLBdlaBfCN0j2gjHJTn0aSOMuF0Y1S2Rd5
veya yukar?da belirtilen filmi bu ba?lant?dan indirin  https://drive.google.com/drive/folders/11eVdr-Ix5-WNsuMasEQO01D0AQ3WgyIB
 4  2561 |  499 ผู้ชม |   499 โหลด 

นาย สายัณห์   รัตนวงษา

นาย สายัณห์ รัตนวงษา
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาดd?rri

ที่อยู่ 444 หมู่ 2 ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240

E-mail : non.sa.at.444@gmail.com เบอร์ติดต่อ : โทรศัพท์ 042-392688 โทรสาร 042-392700

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By http://www.nonsaat.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่